ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΟΥ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ NOBEL ΒΑΡΩΝΟΥ STIG RAMEL

RECEPTION OF THE GENERAL DIRECTOR OF THE INSTITUTION NOBEL BARON STIG RAMEL (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Θεοχάρης, Περικλής Σ.
  5. 1982
  6. 449-454
    • Curriculum vitae and activities of the Baron Stig Ramel, General Director of the Nobel Institution.
    • Βιογραφικά στοιχεία και δραστηριότητες του Βαρώνου Stig Ramel, Γενικού Διευθυντού του Ιδρύματος Nobel.