ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΘΝΟΣ ΑΙΩΝΙΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ

THE GREEK NATION ETERNAL MODEL (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Θεοχάρης, Περικλής Σ.
  5. 1983
  6. 183-199
    • On the occasion of the celebration of the 25th March is made a report concerning the Greek revolution of 1821 and the main factors which contributed to the throwing off fo the long-lasting yoke. As the main factor is mentioned the education of Greek people accompanied by their aspirations. The education was the weapon that safeguarded the Hellinism.
    • Με την ευκαιρία της επετείου της 25ης Μαρτίου γίνεται αναφορά στην Ελληνική επανάσταση του 1821 και στους βασικούς παράγοντες που συνετέλεσαν στην αποτίναξη του μακροχρόνιου ζυγού. Σαν κύριος παράγων αναφέρεται η παιδεία των Ελλήνων με τα ιδανικά της, η οποία υπήρξε όπλο που διαφύλαξε τον ελληνισμό.