ΙΑΤΡΟΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΛΗΜΜΑΤΑ

MEDICAL/SOCIAL DILEMMAS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Ζέπος, Παναγιώτης Ι. (1908-1985)
  5. 1983
  6. 60-67
    • It's about the second part of the speech with the title "Medicine/social dilemmas". The first part was delivered by the Professor N.Louros who had referred to the moral part of some medical applications. In the second part the legal part of these medical applications is being developed and especially the case of the doctor's responsibility is emphasized.
    • Πρόκειται για το δεύτερο μέρος της ομιλίας με τίτλο "Ιατροκοινωνικά διλήμματα". Το πρώτο μέρος εξεφώνησε ο καθηγητής Ν.Λούρος αναφερόμενος στο ηθικό μέρος ορισμένων ιατρικών εφαρμογών. Στο δεύτερο μέρος αναπτύσεται το νομικό μέρος των ιατρικών εφαρμογών με εμφαση στο θέμα της ευθύνης του ιατρού.