ΑΝΑΛΗΨΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1983

THE ASSUMPTION OF THE DUTIES BY THE NEW PRESIDENT OF THE ACADEMY OF ATHENS FOR THE YEAR (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Θεοχάρης, Περικλής Σ.
  5. 1983
  6. 6-19
    • Speech given on the occasion of the assumption of duties by the New President of the Academy of Athens, Theochari Pericles. The aims and activities of the Academy of Athens are analyzed in comparison with those of the equivalent Academies of other European countries, and in particular with those of the French Academy.
    • Λόγος που εκφωνήθηκε με την ευκαιρία της ανάληψης των καθηκόντων του νέου Προέδρου της Ακαδημίας Αθηνών Περικλή Θεοχάρη. Αναλύονται οι σκοποί και οι δραστηριότητες της Ακαδημίας Αθηνών σε σχέση με τις αντίστοιχες Ακαδημίες των άλλων Ευρωπαϊκών χωρών και ιδιαίτερα της Γαλλίας.