ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΑΠΟΧΩΡΟΥΝΤΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

SPEECH GIVEN BY ACADEMY'S FORMER PRESIDENT (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Καρμίρης, Ιωάννης (1904-1992)
  5. 1982
  6. 3-5
    • Report οn the activities of the former President during the year 1982.
    • Απολογισμός δραστηριοτήτων του αποχωρούντος Προέδρου, κατά το έτος 1982.