ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΩΣ ΜΙΑΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΕΠΙ ΑΛΛΗΣ ΜΕΤΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΙΑΣ ΤΩΝ ΕΦΑΠΤΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΠΕΔΩΝ

ABOUT THE DEPICTION OF ONE SURFACE UPON OTHER WITH A PARALLELISM OF THE ADJOINED PLANES (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Γαλλικά
  4. Πυλαρινός, Όθων (1903-1990)
  5. 1968
  6. 184-308
    • Some theorems in connection with the sentence of the title are proved. The sentences that were formulated by Peterson-who was the first one who dealed with the aforementioned problem-are improved.
    • Αποδεικνύονται θεωρήματα σχετικά με την πρόταση του τίτλου. Βελτιώνονται οι προτάσεις που διατυπώθηκαν από τον Peterson, τον πρώτο που ασχολήθηκε με το παραπάνω πρόβλημα.