ΕΠΙ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΗΣ ΤΙΝΟΣ ΕΠΙΜΕΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ

ABOUT THE AXIOMATIC OF SOME DISTRIBUTIVE NETTINGS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Γαλλικά
  4. Φερεντίνου-Νικολακοπούλου Ιωάννα
  5. 1968
  6. 64-69
    • The validity of two theorems, through which takes place the axiomatic founding of the distributive nettings with 0, as well that of the distributive nettings with I, is proved.
    • Αποδεικνύεται η ισχύς δύο θεωρημάτων, μέσω των οποίων γίνεται η αξιωματική θεμελίωση των επιμεριστικών δικτυωτών με 0, καθώς και των επιμεριστικών δικτυωτών με I.