Η ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΙΣ ΚΑΙ Η ΣΧΕΣΙΣ ΑΥΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΑΣ ΑΛΛΑΣ ΨΥΧΙΚΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. - Α) Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΕΩΣ.

THE RELIGIOUS CONSCIENCE AND ITS RELATION TOWARDS OTHER PSYCHIC FUNCTIONS. - A) THE COURSE OF THE DEVELOPMENT OF THE RELIGIOUS CONSCIENCE (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Βορέας, Θεόφιλος (1873-1954) | Κισσάβου Μαρία
  5. 1942
  6. 238-259
    • In the present study, the results of psychological researches refering to the religious conscience, are cited. The study aims at determing: 1) the manifestation and course that the development of the religious conscience follows in normal man, 2) when it happens and how the naive religious conscious is demonstrated, 3) how the naive religious conscience is emerged and demonstrated and 4) if the sexes differ in the development of the religious conscience. Persons of 7 to 20 years old, of both sexes were selected for the needs of the study, regardless of their education. Psychological criteria were used and the results of the research are cited.
    • Στην παρούσα μελέτη παρατίθενται τα αποτελέσματα ψυχολογικών ερευνών, αναφερομένων στην θρησκευτική συνείδηση. Σκοπός της έρευνας είναι να καθοριστεί: 1) η εκδήλωση και η πορεία που ακολουθεί η ανάπτυξη της θρησκευτικής συνείδησης στον κανονικό άνθρωπο, 2) πότε συμβαίνει και πως εκδηλώνεται η αφελής θρησκευτική συνείδηση, 3) πως ανακύπτει και εκδηλώνεται η αφελής θρησκευτική συνείδηση και 4) αν διαφέρουν τα φύλα στην ανάπτυξη της θρησκευτικής συνείδησης. Επελέχθηκαν άτομα 7-20 ετών και των δύο φύλων, ανεξαρτήτως μορφώσεως. Χρησιμοποιήθηκαν ψυχολογικά κριτήρια και τα πορίσματα της έρευνας παρουσιάζονται.