ΣΥΜΒΟΛΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΕΤΡΟΛΟΓΙΑΝ ΤΟΥ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΣΧΙΣΤΩΔΟΥΣ ΤΗΣ ΝΑ ΕΛΛΑΔΟΣ. Η ΕΞΑΠΛΩΣΙΣ ΤΩΝ ΑΛΚΑΛΙΟΥΧΩΝ ΑΜΦΙΒΟΛΩΝ ΚΑΙ Ο ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΣ ΑΥΤΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΥΝΑΜΟΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΝ

CONTRIBUTION TO THE PETROLOGY OF THE CRYSTALLIC-NET OF SOUTH-EASTERN GREECE. THE SPREADING OF AMPHIBOLE ALKALES AND THEIR CORRELATION TOWARDS THE DYNAMIC-METAMORPHISM. (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Μαρίνος Γεώργιος Π
  5. 1942
  6. 210-215
    • The writer correlates the formation and spreading out of soda-amphiboles, of glaucophane etc, to the retrogressive metamorphism and dynamic-metamorphism phenomena of the metamorphic rocks of SE Greece. He admits that the existence of alkales and more especially of soda is due to the hydrolyse of the plagioclasses (sericitization, sausiritization) during the removal of the rocks to upper horizons.
    • Ο σχηματισμός και η εξάπλωση των αλκαλικών αμφιβόλων των γλαυκοφανών κλπ συσχετίζεται με την απομεταμόρφωση και δυναμομεταμόρφωση των πετρωμάτων της νοτιοανατολικής Ελλάδος.