Η ΕΠΙΔΡΑΣΙΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΕΠΙ ΤΑΣ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΤΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ

THE INFLUENCE OF EXERCISE ON THE VARIOUS GRADES OF INTELLIGENCE (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Εξαρχόπουλος, Νικόλαος Ι (1874-1960)
  5. 1942
  6. 86-91
    • The present study deals with the issue of children's intelligence. In particular are examined the children which belong to various grades of intelligence, that is the ingenius, too clever, of average intelligence, without intelligence or idiots. The study aims at finding when intelligence, through exercise, goes through the strongest raising.
    • Η παρούσα μελέτη πραγματεύεται το ζήτημα ποιών παιδιών απ' αυτά που ανήκουν στους διάφορους βαθμούς της νοημοσύνης, δηλάδη των μεγαλοφυών, των λίαν ευφυών, των μέτρια ευφυών, των αφυών ή των ηλιθίων, υφίσταται η νοημοσύνη, διά της ασκήσεως, την ισχυρότερη ύψωση.