ΤΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟΝ ΣΙΤΗΡΕΣΙΟΝ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΤΙΝΕΣ ΠΡΟΣ ΒΕΛΤΙΩΣΙΝ ΤΟΥ

THE POLEMIC RATION OF THE NATION AND THE RECOMMENDATIONS FOR ITS IMPROVEMENT (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Ιωακείμογλου, Γεώργιος (1887-1979) | Λογαράς Γ.
  5. 1942
  6. 65-74
    • The present study deals with the problem of life's preservation, as the result of keen situations that was caused. The research concerns all the classes of the nation and not only that of poors, because the problem is general.
    • Η παρούσα μελέτη ασχολείται με το πρόβλημα της διατήρησης της ζωής, ως αποτέλεσμα των δεινών καταστάσεων που προκάλεσε ο πόλεμος. Η έρευνα αφορά όλες τις τάξεις του λαού, και όχι των φτωχών, γιατί το πρόβλημα είναι γενικό.