Η ΕΙΚΩΝ ΤΗΣ ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΥ

THE ICON OF THE MOST BLESSED (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Sotiriou Georgios | Σωτηρίου Γεώργιος
  5. 1933
  6. 359-368
    • Presentation of the icon of the Most Blessed, which is found in the Patriarchatic church of Constantinople. The study concerns the icon's condition, its type and technical analysis. Finally, a comparison is made, its date is determined and some traditions about it are recorded.
    • Παρουσιάζεται η εικόνα της Παμμακαρίστου, που βρίσκεται στον Πατριαρχικό ναό της Κων/πόλεως. Γίνεται μελέτη της εικόνας, της κατάστασής της, του τύπου της, τεχνική ανάλυση και τέλος γίνεται σύγκριση και προσδιορισμός της χρονολογίας της ενώ καταγράφονται μερικές παραδόσεις που υπάρχουν γύρω από αυτή.