ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΤΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΛΕΨΥΔΡΩΝ ΑΠΌ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ

CONTRIBUTION TO THE STUDY OF THE DIMENSIONS OF THE JURIDICAL CLEPSYDRAS BY GREEKS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Γαλλικά
  4. Μαλτέζος, Κωνσταντίνος (1869-1951)
  5. 1933
  6. 311-323
    • The study deals with the dimensions of the juridical clepsydra since it became cylindrical. The researches are based on the one hand on the relations of hydrodynamics and on the other hand on archaeological data as well on a series of measurements on the flow of water. The precise determination of the clepsydra's diameter is not easy because of various substances that water contains, which change the time of flow.
    • Αναζητώνται οι διαστάσεις της δικαστικής κλεψύδρας αφότου έγινε κυλινδρική. Οι έρευνες στηρίζονται αφ'ενός επί των σχέσεων της Υδροδυναμικής, αφ'ετέρου επί αρχαιολογικών στοιχείων καθώς και επί σειράς μετρήσεων επί της ροής ύδατος. Ο επακριβής προσδιορισμός της διαμέτρου της κλεψύδρας δεν είναι εύκολος λόγω των διαφόρων ουσιών που περιέχει το νερό και οι οποίες μεταβάλλουν το χρόνο της ροής.