ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ

ANNOUNCEMENT OF DEATH (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Μαλτέζος, Κωνσταντίνος (1869-1951)
  5. 1933
  6. 301-302
    • Curriculum vitae and scientific activity of the deceased foreign fellow Paul Painleve.
    • Βιογραφικά στοιχεία και επιστημονική δραστηριότητα του αποβιώσαντος ξένου εταίρου Paul Painleve.