ΑΙ ΔΙΑΤΑΡΑΧΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΟΣ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ ΕΙΣ ΑΣΒΕΣΤΙΟΝ ΕΠΙ ΕΓΚΑΥΜΑΤΩΝ

DISORDERS OF THE BLOOD CONTENT IN CALCIUM ON BURNS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Γερμανικά
  4. Σαμαρά Στ
  5. 1933
  6. 275-281
    • Experimental study for the dicrease of the blood content in Ca on burns. This dicrease is attributed to the acidation that is probably cuased by the increase of adrenaline even in products of imperfect split of leucoma.
    • Πειραματική μελέτη της ελάττωσης του Ca του ορού του αίματος κατόπιν εγκαύματος. Η ελάττωση αυτή αποδίδεται στην οξέωση που πιθανόν προκαλείται κατά την αύξηση της αδρεναλίνης και στα προϊόντα της ατελούς διάσπασης του λευκώματος.