ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΕΝΌΣ ΑΒΕΛΙΑΝΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΝ ΣΩΜΑ

ON THE NUMBERS OF RAMIFICATION OF AN AVELIAN BODY IN RELATION TO AN INTERMEDIATE BODY (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Βασιλείου, Φίλων (1904-1983)
  5. 1933
  6. 263-266
    • The relation connecting the numbers of ramification by analogy to the relation of the relevant numbers and the so-called normalized indices in relation to an intermadiate body, is going through.
    • Ζητείται η εύρεση σχέσεως που συνδέει τους αριθμούς διακλαδώσεων σε αναλογία προς την σχέση των σχετικών αριθμών και των λεγομένων ανηγμένων δεικτών ως προς ένα ενδιάμεσο σώμα .