ΠΕΡΙ ΕΝΟΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ κ.Κ.ΜΑΛΤΕΖΟΥ

ABOUT ONE PROBLEM OF Mr.K.MALTEZOS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Varopoulos Th | Βαρόπουλος Θεόδωρος
  5. 1933
  6. 122-127
    • After the demonstration by Mr.Maltezos, of one important category of definitions, whose elements depend on the m parameter as well their price is independent from the contained parameter; the issue of finding a more general category of definitions, which have the property of the independent of the m.
    • Κατόπιν αποδείξεως, υπό του κ.Μαλτέζου, μιας σημαντικής κατηγορίας οριζουσών, των οποίων τα στοιχεία εξαρτώνται απ'την παράμετρο μ και των οποίων η τιμή είναι ανεξάρτητη της περιεχομένης παραμέτρου, μελετάται το ζήτημα ευρέσεως γενικότερης κατηγορίας οριζουσών, οι οποίες έχουν την ιδιότητα του ανεξαρτήτου απ'την μ .