ΕΞΕΤΑΣΙΣ ΕΓΧΩΡΙΩΝ ΑΥΘΕΝΤΙΚΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΒΟΥΤΥΡΟΥ ΕΚ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΠΡΟΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΩΝ

EXAMINATION OF HOME AUTHENTIC SAMPLES OF BUTTER MADE OF MILK OF SHEEPS AND GOATS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Σταθόπουλος Θεοδ Γ
  5. 1933
  6. 111-117
    • A detailed examination of the production of butter made of the milk of sheeps and goats in the periphery of the Corinth and Nafplio, is made. The conclusions is that the limits of the constants of butter made of the milk of sheeps and goats should be determined after a special research, since it is taken into consideration the results of the chemical analysis of the goat's and sheep's butter of every producing regions, must be made known.
    • Γίνεται λεπτομερής εξέταση της παραγωγής βουτύρου από γάλα προβάτων και αιγών, στην περιφέρεια Κορίνθου και Ναυπλίου. Προκύπτει το συμπέρασμα ότι τα όρια σταθερών του βουτύρου από γάλα προβάτων και αιγών πρέπει να καθορισθούν κατόπιν ειδικής έρευνας, αφού ληφθούν υπ'όψη τα αποτελέσματα της χημικής ανάλυσης των προβείων και αιγείων βουτύρων κάθε παραγωγού περιφερείας, ώστε να συγκριθεί το εξεταζόμενο προς τα αγνά βούτυρα της περιφέρειας αυτής.