ΦΥΣΙΚΑΙ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΑΙ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΙΓΑΡΤΕΛΑΙΟΥ

NATURAL, CHEMICAL AND REST PROPERTIES OF THE GREEK SEED-OIL (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Kandilis I.L | Κανδήλης Ιωανν. Δ.
  5. 1933
  6. 35-41
    • The study is referred to the unexploited greek raw materials and especially to the natural and chemical constants and rest of the properties of the greek stone-oil. The samples of the stones usually emanate from the pressure upon grapes for the taking of must and it is guaranteed precision. Finally, the conclusions and the observations that took place, are cited.
    • Μελετώνται λεπτομερώς ανεκμετάλλευτες ελληνικές πρώτες ύλες και ειδικότερα οι φυσικές και χημικές σταθερές και οι λοιπές ιδιότητες του ελληνικού γιγαρτελαίου. Τα δείγματα γιγάρτων προέρχονται συνήθως από την πίεση των σταφυλών προς παραλαβή του γλεύκους και είναι εγγυημένης ακρίβειας. Παρατίθενται τέλος, τα συμεράσματα και οι παρατηρήσεις που έγιναν.