ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΙΣ ΥΔΩΡ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΑΣΣΗΣ

ABOUT THE MOLASSES' CONTENT IN WATER (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Κωτσιόπουλος Μ.
  5. 1933
  6. 22-26
    • The molasses' content in water is studied, the aforementioned can vary in broad limits without creating any variations to molasses' texture. Its variation can came up to 6% of the weight and the absortion of water is made promptly so as the solution of the molasses' ingredients to be complete.
    • Μελετάται η περιεκτικότητα της μελάσσης σε ύδωρ, η οποία μπορεί να κυμαίνεται σε ευρεία όρια, χωρίς να επέρχονται μεταβολές στην υφή της. Η διακύμανση της μπορεί να ανέλθει μέχρι και 6% του βάρους και η απορρόφηση του ύδατος γίνεται έτσι ώστε αμέσως να είναι τέλεια η διάλυση των συστατικών της μελάσσης.