ΔΙΑΤΙΜΗΜΕΝΑΙ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΩΣ ΚΑΝΟΝΙΚΑΙ ΥΠΕΡΟΜΑΔΕΣ

EVALUATED AND VERY-REGULAR SUPER-GROUPS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Γαλλικά
  4. Μήττας Ι
  5. 1969
  6. 304-312
    • This is a study about the meaning of evaluation of a super-group, where we formulated the relevant theory about evaluated groups. In addition, the construction of the very-regular super-group which come out from the evaluation of the normal super-groups, is also studied.
    • Μελέτη επί της εννοίας του διατιμημένου υπερσώματος όπου μορφώνουμε την ανάλογη θεωρία προς εκείνη των διατιμημένων ομάδων. Μελετάται επίσης λεπτομερώς η εκ της διατιμήσεως των κανονικών υπερομάδων προκύπτουσα δομή της ισχυρώς κανονικής υπερομάδας, αποδεικνύεται δε ότι, δοθείσης μιας τέτοιας υπερομάδος, υπάρχει συνάρτηση με τιμές εντός καταλλήλου αλύσεως κανονικών υποϋπερομάδων αυτής και με ιδιότητες ανάλογες προς εκείνες της διατιμήσεως και την οποία ονομάζουμε φυσική υπερδιατίμηση αυτής.