ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΩΣ ΜΙΑΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΕΠΙ ΑΛΛΗΣ ΜΕΤΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΩΝ ΤΡΙΕΔΡΩΝ

ABOUT THE DEPICTION OF ONE SURFACE ON ANOTHER, WITH PARALLELING THE PRIME TRIHEDRALS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Γαλλικά
  4. Πυλαρινός, Όθων (1903-1990)
  5. 1969
  6. 187-213
    • Two special cases of such depiction are studied. In the first place it is proved that on the given S surface is always possible to be tallied one cluster of straight lines in order each parallels of these towards the S surface to be depicted on it with paralleling the prime trihedrals.
    • Μελετώνται δύο ειδικές περιπτώσεις αυτού του είδους απεικονήσεως. Στο πρώτο μέρος αποδεικνύεται στην αρχή ότι σε δοθείσα επιφάνεια S είναι πάντοτε δυνατόν να αντιστοιχηθεί σύνολο σμηνών ευθειών (Α), τέτοιων ώστε οι σχετιζόμενες προς κάθε τέτοιες παραλλήλους προς την S επιφάνειες να απεικονίζονται επ'αυτής μετά παραλληλίας των πρωτευόντων τριέδρων. Στο δεύτερο μέρος δίδεται συνθήκη ικανή και αναγκαία, τέτοια ώστε το σύνολο των σμηνών (Α), που αντιστοιχεί σε επιφάνεια S, περιέχει σμήνος, του οποίου η δια του τυχόντος σημείου της S διερχόμενη ευθεία κείται επί καθέτου επιπέδου της S στο σημείο αυτό, στερεώς συνδεδεμένου μετά του πρωτευόντος τριέδρου αυτής και μελετάται η ειδική περίπτωση, κατά την οποία επιφάνεια που έχει την ιδιότητα αυτή είναι ισοθερμική.