ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΤΗΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΦΩΤΟΣΦΑΙΡΑΝ ΚΑΙ ΤΟ ΗΛΙΑΚΟΝ ΣΤΕΜΜΑ

ON A RELATION BETWEEN THE INDICES OF SOLAR ACTIVITY IN THE PHOTOSPHERE AND THE CORONA (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Αγγλικά
  4. Ξανθάκης Ιωάννης
  5. 1969
  6. 153-185
    • In the first part of the present study is introduced one new indicator (Ia) of the solar activity in the solar photosphere. The variation of the indicator Ia is compared on the one hand with the variation in the mean annual prizes of the intensity of the green line λ 5303 A of the solar photosphere (which was observed in the Observatory Pic-du-Midi between 1947-1964) and on the other hand with the variation in the half-yearly prizes of the intensity of solar radio-emission in the interval of frequences 1000 MHz < f < 10000 MHz (1955-1964).
    • Στο πρώτο μέρος της παρούσας εργασίας εισάγεται ένας νέος δείκτης Ια της ηλιακής δραστηριότητας στην ηλιακή φωτόσφαιρα. Η μεταβολή του δείκτη Ια συγκρίνεται αφ'ενός μεν προς την μεταβολή των μέσων ετησίων τιμών της εντάσεως της πράσινης γραμμής λ 5303 Α της ηλιακής φωτόσφαιρας, ήτις παρετηρήθη εις το Αστεροσκοπείο Pic-du-Midi μεταξύ 1947-1964, αφ'ετέρου δε προς την μεταβολή των εξαμηνιαίων τιμών της εντάσεως των ηλιακών ραδιεκπομπών εις το διάστημα συχνοτήτων 1000 ΜHz < f< 10000 MHz (1955-1964).