1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Αγγλικά
  4. Καζαντζίδης Γ.Σ.
  5. 1969
  6. 148-152
    • It is pointed out that the sum of power with exponent an accidental physical number n where physical number less than a number N>1 can be represented by a polynomial of N degree, the coefficients of are functions of n.
    • Αποδεικνύεται ότι το άθροισμα των δυνάμεων με εκθέτη τον τυχόντα φυσικό αριθμό n των φυσικών αριθμών των μικροτέρων δοθέντος φυσικού αριθμού Ν>1 και πρώτων προς τον Ν είναι δυνατόν να τεθεί υπό μορφή πολυωνύμου ως προς Ν βαθμού n+1, του οποίου οι συντελεστές είναι πλήρως καθορισμένες συναρτήσεις του n, των διακεκριμένων πρώτων διαιρετών του Ν και των n+1 πρώτων αριθμών του Bernoulli μικρού τύπου.