ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΕΚ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΟΞΕΩΝ ΦΩΣΦΟΡΩΔΟΥΣ, ΥΠΟΦΩΣΦΟΡΩΔΟΥΣ, ΥΠΟΦΩΣΦΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΩΣΦΟΡΙΚΟΥ

SIMULTANIOUS IDEDIFICATION OF PHOSPHORIC AND SUB-PHOSPHORIC ACID (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Ασκητόπουλος Κωνσταντίνος Ι.
  5. 1944
  6. 328-344
    • A fast and secure method of quantitative detection of the chemical reactions of phosphorous and their compounds which come out of the mixture of various acids of it, is studied.
    • Μελετάται η ανεύρεση γρήγορης και ασφαλούς μεθόδου ως προς τον ποσοτικό προσδιορισμό κατά τις χημικές αντιδράσεις του φωσφόρου και των ενώσεών του, οι οποίες προκύπτουν από το μίγμα διαφόρων οξέων του φωσφόρου. Διατυπώνεται απλή και γρήγορη ογκομετρική μέθοδος προσδιορισμού του υποφωσφορικού οξέος. Ανασκευάζεται η βρωμιομετρική μέθοδος για τον προσδιορισμό του υποφωσφορώδους οξέος. Προτείνεται νέα μέθοδος ανάλυσης δείγματος φωσφορώδους, υποφωσφορώδους, υποφωσφορικού και φωσφορικού. Μετράται η ταχύτητα οξείδωσης του ελεύθερου βρωμίου των οξέων φωσφορώδους, υποφωσφορώδους και υποφωσφορικού.