1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Αναστασιάδης Ιωάννης Αν.
  5. 1944
  6. 323-327
    • Some analytical functions are studied for the ascertainment whether one family of integer and meromorphic functions of finite calss is normal or not. On the basis of various calculations arose that the functions of the family is not nessecary to have all of them, one or two specific prizes. It is possible to have sometimes one and sometimes two. The marginal function which will belong to the family, will have one specific prize in all cases, except from that according to which all the functions of the family have two specific prizes and then this function will have two, too.
    • Μελετώνται οι αναλυτικές συναρτήσεις για την διαπίστωση εάν μια οικογένεια των ακέραιων και μερόμορφων συναρτήσεων πεπερασμένης τάξης, είναι κανονική ή όχι. Με βάση διάφορες αποδείξεις σχέσεων συμπεραίνεται ότι οι συναρτήσεις της οικογένειας δεν είναι ανάγκη να έχουν όλες μια ή δύο εξαιρετικές τιμές. Είναι δυνατόν να έχουν άλλοτε μία και άλλοτε δύο. Η ορική συνάρτηση, η οποία θα ανήκει στην οικογένεια, θα έχει μια εξαιρετική τιμή σε όλες τις περιπτώσεις, εκτός αυτής κατά την οποία όλες οι συναρτήσεις της οικογένειας έχουν δύο εξαιρετικές τιμές, οπότε και αυτή θα έχει δύο.