ΟΙ ΔΥΟ ΒΛΑΒΕΡΟΙ ΣΕΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΛΑΡΙΣΗΣ ΤΟΥ 1892 ΚΑΙ 1941

THE TWO DAMAGING EARTHQUAKES AT LARISA OF 1892 AND 1941 (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Γαλανόπουλος Αγγελος | Γαλανόπουλος Α
  5. 1944
  6. 222-224
    • The study concerns an earthquake that took place in the early of January of 1892 at Larisa and the one on the 1st of March of 1941. Firstly, is being studied the probable place of origin of the first earthquake and is ascerted that was due to a second class source that laid along the East coasts of Larisa. Following is refered to the earthquake on the 1st of March of 1941 at the same area and its consequences at the plain of Larisa and in the town. Particularly, the study is focused on the unpropitions construction of the pedestal of the houses located in the area. Also, is being mentioned the unbending and the lastitude of the building matterials caused by pattern bombings before the earthquakes.
    • Η μελέτη αφορά το σεισμό που έγινε στις αρχές Ιανουαρίου του 1892 στην Λάρισα και εκείνου της !ης Μαρτίου του 1941. Εξετάζεται ο πιθανός τόπος προέλευσης του πρώτου σεισμού, υποστηρίζοντας ότι οφείλεται σε εστία δεύτερης τάξεως ευρισκόμενη στη ρηξιγενή γραμμή κατά μήκος των ανατολικών ακτών της Λάρισας. Επίσης, μελετάται λεπτομερώς ο σεισμός της 1ης Μαρτίου 1941 στην ίδια περιοχή, μελετώντας τα αποτελέσματά του στην πεδιάδα της Λάρισας και στην πόλη. Συγκεκριμένα, εστιάζει στην δυσμενή κατασκευή του υπόβαθρου της θεμελίωσης των σπιτιών της περιοχής και προσθέτει την χαλάρωση και την κόπωση του δομικού υλικού τους, η οποία επήλθε από τους επανελλημένους βομβαρδισμούς που έγιναν προ του σεισμού.