ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΙ. ΑΣΚΗΣΙΣ ΕΝ ΤΩ ΨΥΧΙΚΩ ΒΙΩ Η ΑΣΚΗΣΙΣ ΤΗΣ ΦΑΝΤΑΣΙΑΣ

EXPERIMENTAL RESEARCHES. EXERCISES ON THE MENTAL VIOLENCE. THE EXERCISE OF IMAGINATION (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Κισσάβου Μαρία | Βορέας, Θεόφιλος (1873-1954)
  5. 1944
  6. 199-222
    • The study is refered to the conclusions that came up from researches that concerned the excersise of imagination. The research was carried out on boys and girls from 7 to 20 years old, for a period of 20 days. Specifically were posed four criteria for the control of the excersise of creative imagination, which were : 1) completion of pictures, 2) restructure of pictures, 3) completion of short stories, and 4) composition of short stories on the basis of data. The aforementioned have contributed to the controlling of the course and to the power of the development of imagination and finally to its relation with the other mental functions.
    • Η μελέτη αναφέρεται στα πορίσματα ερευνών για την άσκηση της φαντασίας σε αγόρια και κορίτσια από 7 έως 20 ετών για διάστημα είκοσι ημερών. Συγκεκριμένα, τέθηκαν τέσσερα κριτήρια για τον έλεγχο άσκησης της δημιουργικής φαντασίας, βάσει των οποίων ελέγχθηκε η πορεία και η ισχύς της ανάπτυξης της φαντασίας και η σχέση με τις άλλες ψυχικές λειτουργίες. Τα κριτήρια είναι τα εξής : α) συμπλήρωση εικόνων, β) ανασύνθεση εικόνων, γ) συμπλήρωση διηγημάτων και δ) σύνθεση διηγημάτων βάσει δεδομένων στοιχείων.