ΝΕΑ ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΗΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ

A NEW METHOD OF CHARTOGRAPHIC REPRODUCTION OF THE SEISMIC DANGER (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Γερμανικά
  4. Γαλανόπουλος Αγγελος | Γαλανόπουλος Α
  5. 1944
  6. 177-181
    • The study is refered to the prerequisites which have to adhered to the drawning of maps of seismic and territorial in jeopardised, so as to respond to the requirements of seismic-construction. Then is reported the method that is used for the drawing of maps which is alike to the one of Sieberg Nennstiel.
    • Μελετώνται οι προϋποθέσεις οι οποίες πρέπει να τηρούνται για την σχεδίαση χαρτών σεισμικής και εδαφικής επικινδυνότητας, ώστε να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της Σεισμοοικονομικής. Γίνεται εκτεταμένη αναφορά στην μέθοδο που χρησιμοποιείται (βάσει αυτών του Sieberg και του Nennstiel) για την σχεδίαση χάρτη σεισμικής και εδαφικής επικινδυνότητας πόλεων και σημαντικών κωμοπόλεων της Ελλάδος.