1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Αγγλικά
  4. Κούζης Π Α
  5. 1944
  6. 170-177
    • At this study are reported two codexes which include the works "People's foibles" and "Synopsis". Noteworthy is the fact that the present is collated with a commensurate edition of Ermerins which was destined to be added to the publication of Leo works.
    • Μελετάται η γραπτή παράδοση των έργων του Λέοντος του ιατροσοφιστή. Η μελέτη βασίζεται σε δύο κώδικες οι οποίοι περιέχουν τα έργα :"Ιδιώματα ανθρώπων" και "Σύνοψις". Είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι αντιπαρατίθεται η μελέτη με ανάλογη έκδοση των Ερμερίνων, η οποία επρόκειτο να προστεθεί στην δημοσίευση της εργασίας του Λέοντος.