Η ΓΡΑΠΤΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΛΕΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΙΑΤΡΟΣΟΦΙΣΤΟΥ

THE WRITTEN TRADITION OF THE WORKS OF LEO THE IATROSOPHIST (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Αγγλικά
  4. Κούζης Π Α
  5. 1944
  6. 170-177
    • At this study are reported two codexes which include the works "People's foibles" and "Synopsis". Noteworthy is the fact that the present is collated with a commensurate edition of Ermerins which was destined to be added to the publication of Leo works.
    • Μελετάται η γραπτή παράδοση των έργων του Λέοντος του ιατροσοφιστή. Η μελέτη βασίζεται σε δύο κώδικες οι οποίοι περιέχουν τα έργα :"Ιδιώματα ανθρώπων" και "Σύνοψις". Είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι αντιπαρατίθεται η μελέτη με ανάλογη έκδοση των Ερμερίνων, η οποία επρόκειτο να προστεθεί στην δημοσίευση της εργασίας του Λέοντος.