ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ

PRESENTATION OF BOOK (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Τριανταφυλλόπουλος, Κωνσταντίνος (1881-1966)
  5. 1944
  6. 104-105
    • The book of Mr.G.Petropoulos with the title :"History and preambles of the Roman Law as an introduction to the valid in Greece Civil Law and Civil Code - Athens 1944", is presented.
    • Παρουσιάζεται το βιβλίο του κ.Τ.Πετρόπουλου "Ιστορία και εισηγήσεις του Ρωμαϊκού Δικαίου ως εισαγωγή εις το ισχύον εν Ελλάδι Αστικόν Δίκαιον και τον Αστικόν Κώδικα - Αθήναι 1944".