ΠΕΡΙ ΑΝΑΓΩΓΗΣ ΑΛΑΤΩΝ ΧΑΛΚΟΥ ΥΠΟ ΦΩΣΦΟΡΩΔΟΥΣ ΚΑΙ ΥΠΟΦΩΣΦΟΡΩΔΟΥΣ ΟΞΕΟΣ

ABOUT CONVERSION OF SALTS OF COPPER UNDER PHOSPHOROUS AND SUBPHOSPHOROUS ACID (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Νικολαίδης Λ.
  5. 1944
  6. 29-33
    • At the present essay are studied the results of experimental researches that concerned the conversion of salts of copper under phosphorous and subphosphorous acid. Moreover, the aforementioned are compared with the contentions of various scientists while consider the same subject.
    • Μελετώνται τα εξαγόμενα πειραματικών ερευνών γύρω από την αναγωγή αλάτων χαλκού από φωσφορώδες σε υποφωσφορώδες οξύ. Τα δε αποτελέσματα των πειραμάτων και τα εξαγόμενα τους συγκρίνονται σε σχέση με ισχυρισμούς άλλων επιστημόνων, για τα ίδια θέματα.