Η ΔΕΥΤΕΡΑ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ ΕΠΙ ΤΗ 1600στή ΕΠΕΤΕΙΩ ΑΥΤΗΣ

THE SECOND ECOUMENICAL CONVENTION ON ITS 1600nd ANNIVERSARY (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Καρμίρης, Ιωάννης (1904-1992)
  5. 1981
  6. 258-279
    • The lecture was attained on request by the Holy Convention of Hellenic Church, for the celebration of the 1600nd Anniversary from the second Ecoumenical Convention, which lasted from May till July of 381 at Constaninople, after the invitation made by the Byzantine Emperor Great Theodosios. At the speech is remarked the importance for Christainism of the Second Ecoumenical Convention, due to which the Holy Symbol of Christian's Faith was completed.
    • Η ομιλία αυτή πραγματοποιήθηκε κατόπιν επιθυμίας της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος για τον εορτασμό της 1600στής επετείου της δεύτερης Οικουμενικής Συνόδου, η οποία διήρκεσε από τον Μάϊο ως και τον Ιούλιο του 381 στην Κων/πολη, κατόπιν προσκλήσεως του Βυζαντινού αυτοκράτορα Μεγάλου Θεοδοσίου. Στην ομιλία αναφέρεται η σημαντικότητα για τον χριστιανισμό, της Οικουμενικής Συνόδου, η οποία συμπλήρωσε το ιερό σύμβολο της Πίστεως.