ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΛΟΥΚΑ ΜΟΥΣΟΥΛΟΥ

SCIENTIFIC COMMEMORATION FOR THE ACADEMICIAN LUCAS MOUSOULOS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Γαλανόπουλος Αγγελος | Γαλανόπουλος Α
  5. 1995
  6. 81-95
    • Report on the life and work of Lucas Mousoulos, who was the founder of the Mining Industry and Metallurgy's, in Greece. Moreover, a list is published where the following are reported: a) his original work, b) books, c) unpublished studies and d) prizes and other distinctions. In particular, his morals and rich scientific activity, are pinpointed.
    • Αναφορά στη ζωή και στο έργο του Λουκά Μούσουλου, θεμελιωτή της Μεταλλευτικής και Μεταλλουργίας στην Ελλάδα. Δημοσιεύεται επίσης λίστα όπου αναφέρονται α) πρωτότυπες εργασίες του, β) συγγράμματα, γ) αδημοσίευτες μελέτες, δ) βραβεία και άλλες διακρίσεις. Τονίζεται ιδιαίτερα το ήθος και η πλούσια επιστημονική του δραστηριότητα.