ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΣ ΤΟΥ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ RAPPAPORT-VASSILADIS ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΛΕΚΤΙΚΟΥ ΑΓΑΡ ΜΕΤΑ ΣΤΙΛΒΟΝΤΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ-ΔΕΣΟΞΥΧΟΛΙΚΟΥ, ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΠΟΜΟΝΩΣΙΝ ΣΑΛΜΟΝΕΛΛΩΝ

THE EFFICIENCY OF THE ENRICHED MATERIAL RAPPAPORT-VASILIADIS AND THE ELECTRIC AGAR WITH BURNISHED GREEN-DESOXYCHOLIC, AT THE QUARANTINE OF SALMONELS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Βασιλειάδης,Πέτρος (1907-1992) | Καλαποθάκη Β | Τριχόπουλος, Δημήτριος (1938-2014) | Μαυρομμάτη Χρ | Ξηρουλάκη Ε. | Serie Ch.
  5. 1982
  6. 630-633
    • The present sudy is refered to the comparison of the RV material enriched with broth of tetrathionic natrium, other's contrast. A research was carried out at 271 samples which were enriched. Totally, out of 97 samples were positive regarding salmonelas enriched in material RV and with re-culture at BGSA and BGDA. If we accept that these 97 quarantines stand for the total of the positive samples (100%), the enrichement with tertathionic-burnished green and with re-culture in BGDA, allowed the quarantine of the 80,4% of the positive samples. The material BGDA proved to be so efficient as the material BGSA and BSA.
    • Στη μελέτη αυτή γίνεται σύγκριση του υλικού RV με εμπλουτιστικό ζωμό τετραθειονικού νατρίου άλλης σύνθεσης. Πραγματοποιήθηκε έρευνα σε 271 δείγματα. Σε όλα τα δείγματα έγιναν προεμπλουτισμοί. Συνολικά βρέθηκαν 97 δείγματα θετικά για σαλμονέλλες με εμπλουτισμό σε υλικό RV και με ανακαλλιέργεια σε BGSA και σε BGDA. Αν δεχθούμε ότι οι 97 αυτές απομονώσεις αντιπροσωπεύουν το σύνολο των θετικών δειγμάτων (100%) ο εμπλουτισμός σε υλικό τετραθειονικού-στίλβοντος πράσινου με ανακαλλιέργεις σε BGDA, επέτρεψε την απομόνωση μόνο του 80,4% των θετικών δειγμάτων. Το υλικό BGDA αποδείχθηκε τουλάχιστον εξ'ίσου αποτελεσματικό όσο και τα υλικά BGSA και BSA.