ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΝΤΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΤΟΥ ΗΛΙΑΚΟΥ ΣΤΕΜΜΑΤΟΣ

STUDY OF THE INTENSITY OF THE GREEN LINE OF THE SOLAR CORONA (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Ξανθάκης Ιωάννης | Πετρόπουλος Β | Μαυρομιχαλάκη Ε.
  5. 1982
  6. 391-405
    • At the present is being studied the intensity of the green line of the solar corona at 5303 A considering the impact of the corona's openings and corona's currents. Green line's intensity is an indicator of the solar's activity and expresses all the photospheric and corona's phenomena which happen at the sun.
    • Μελετάται η ένταση της πράσινης γραμμής του ηλιακού στέμματος εις τα 5303 Α, λαμβάνοντας υπόψη την επίδραση των στεμματικών οπών και των στεμματικών ρευμάτων. Η ένταση της πράσινης γραμμής είναι σφαιρικός δείκτης της ηλιακής δραστηριότητας και εκφράζει όλα τα φωτοσφαιρικά και στεμματικά φαινόμενα που συμβαίνουν στον ήλιο.