ΠΡΟΔΡΟΜΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΓΕΩΡΕΥΜΑΤΑ ΑΝΑΓΓΕΛΟΝΤΑ ΣΕΙΣΜΟΝ

PRECURSOR ELECTRICAL GEOCURRENTS NOTIFYING AN EARTHQUAKE (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Αγγλικά
  4. Alexopoulos Caesar | Βαρώτσος Π | Νομικός Κ | Αλεξόπουλος Καίσαρ
  5. 1982
  6. 341-363
    • There are being studied temporary alterations of the terrestrial electrical field in the order of 0,5 till 30mV, counting in lines of 50m length, which appear 7hrs before of each earthquakes. Moreover is cited a timetable of 32 electrical signals and of earthquakes that had been observed in a fortnight. The function of the correlation appears maximum with a difference in time between 5,5 and 11 hrs. The maximum's ordinate is 10 times greater than the statistical fluctuations of the substratum.
    • Μελετώνται πρόσκαιρες μεταβολές του γήινου ηλεκτρικού πεδίου της τάξης των 0,5 εως 30mV μετρούμενες σε γραμμές μήκους 50m, που εμφανίζονται περίπου 7 ώρες πριν από κάθε σεισμό. Δίνεται χρονοδιάγραμμα 32 ηλεκτρικών σημάτων και σεισμών που παρατηρήθηκαν σε διάστημα 15 ημερών. Η συνάρτηση συσχέτισης παρουσιάζει μέγιστο με διαφορά χρόνου μεταξύ 5,5 και 11 ωρών. Η τεταγμένη του μέγιστου είναι 10 φορές μεγαλύτερη των στατιστικών διακυμάνσεων του υποστρώματος.