ΜΕΘΟΔΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΑΥΤΗΣ

A METHOD FOR SELECTING AND TESTING THE OPTIMUM MODE OF PACKING OF ARCHAEOLOGICAL OBJECTS FOR LONG RANGE TRANSPERTATION (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Θεοχάρης, Περικλής Σ.
  5. 1982
  6. 309-326
    • The study concerns a safe method for the tranportation of antiquities from one place to another, which should be supported by package resistance and by the selection of proper material for the promotion of the ancient subjects. There were made efforts in order that the package material would be proper for each case, moreover, the way of package to be such so as to avoid possible damages on the antiquities.
    • Μελετάται ασφαλής μέθοδος για την μεταφορά αρχαιοτήτων από ένα τόπο σε ένα άλλο η οποία θα πρέπει να στηρίζεται σε συσκευασία αντοχής καθώς επίσης και στην επιλογή του κατάλληλου υλικού για την περιβολή των αρχαίων αντικειμένων. Καταβλήθηκε προσπάθεια ώστε το υλικό συσκευασίας να είναι το καταλληλότερο σε κάθε περίπτωση, ο δε τρόπος συσκευασίας να είναι τέτοιος ώστε να αποφευχθούν πιθανές καταστροφές των αρχαιοτήτων.