ΠΟΛΩΣΙΣ ΦΟΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΩΣ ΒΑΡΕΩΝ ΙΟΝΤΩΝ

CHARGE POLARIZATION AND INTERACTION ENERGY OF HEAVY IONS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Αγγλικά
  4. Syros K.I | Σύρος Κωνσταντίνος | Λύγδης Α.Δ.
  5. 1982
  6. 195-246
    • The study is referred to the load's polarization and to the energy of the interaction of heavy ions. It is based on the theory of variations, the solutions of its equations give the powers for odd nucleous. Furthermore is being probed the polarization of the electrical load of the clashing cores, which leads to the consequence that the dynamic energy of a system of two heavy cores, during the nuclear reaction produces two minimums. Then, is being probed the reaction that is caused by the variation of the prices of impact's parameter, to the dynamic energy of a system. Because of the phenomenon of the melting and alloy of the respouding heavy ions, each of their mass transforms in connection with the distance between them.
    • Μελετάται η πόλωση φορτίου και η ενέργεια αλληλεπιδράσεως βαρέων ιόντων. Η μελέτη βασίζεται στη θεωρία των μεταβολών, της οποίας λύσεις των εξισώσεων της μας δίνουν τις δυνάμεις για μεμονωμένα νουκλεόνια. Διερευνάται η πόλωση του ηλεκτρικού φορτίου του συγκρουόμενων πυρήνων, η οποία οδηγεί στο πρωτότυπο αποτέλεσμα ότι η δυναμική ενέργεια ενός συστήματος δύο βαρέων πυρήνων, κατά την πυρηνική αντίδραση, εμφανίζει δύο ελάχιστα. Διερευνάται η επίδραση που προκαλεί η μεταβολή των τιμών της παραμέτρου κρούσης στη δυναμική ενέργεια ενός συστήματος. Διαπιστώνεται ότι λόγω του φαινομένου σύντηξης των αντιδρώντων βαρέων ιόντων, η μάζα του καθενός από τα ιόντα μεταβάλλεται σε συνάρτηση με τη μεταξύ τους απόσταση.