Η ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑ ΩΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ

THE SUICIDE AS A PHILOSOPHICAL MATTER (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Γερμανικά
  4. Dehler Klaus
  5. 1982
  6. 133-141
    • In the present study is being studied the philosophical question in connection with the suicide, which consists a fundamental moral query, because of the reason that its answer composes a decision that concerns the man's existence itself. Thie phenomenon has kept occupied the philosophers since greek antiquity. The basic types of the philosophical confrontation of this problem are : metaphysical/theological and on the other hand anthropo-logic/social-speculative. The progress of this moral speculation has concluded to the dialectical dilemma of the pros and cons, without forming any answer which could convince and satisfy all the people.
    • Μελετάται το φιλοσοφικό ερώτημα σχετικά με την αυτοκτονία το οποίο αποτελεί θεμελιακό ηθικό ερώτημα, αφού η απάντηση σ'αυτό συνιστά απόφαση για την ίδια την ύπαρξη ή μη του ανθρώπου. Το φαινόμενο της αυτοκτονίας έχει απασχολήσει τους φιλοσόφους από την ελληνική αρχαιότητα. Οι βασικοί τύποι της φιλοσοφικής αντιμετώπισης του προβλήματος είναι αφ'ενός ο μεταφυσικός και Θεονομικός και αφ'ετέρου ο ανθρωπολογικός και κοινωνικοθεωρητικός. Η πορεία του μέχρι σήμερα προβληματισμού για την αυτοκτονία η οποία αποτελεί ιδιατερότητα του ανθρώπου και μόνο, καταλήγει στο διαλεκτικό δίλημμα του υπέρ και του κατά. Δηλαδή, δεν έχει διατυπωθεί λύση του προβλήματος η οποία να πείθει και να ικανοποιεί όλους τους ανθρώπους.