ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ EULER-LAGRANGE

AN ANALYSIS OF THE EULER-LAGRANGE EQUATIONS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Αγγλικά
  4. Herzberger Max
  5. 1961
  6. 369-378
    • Are studied the equations Euler-Langrage which can be reformed in a form which is given in optics with the addition of one more variable. In these equations is given a regular form that leads to the definition of the extence values. It is emphasized that the type of these equations is unrelated to the choise of the variables.
    • Μελετώνται οι εξισώσεις Euler-Langrage οι οποίες μπορούν να μετασχηματιστούν σε μορφή η οποία δίδεται στην οπτική με την προσθήκη μιας επιπλέον μεταβλητής. Δίνεται στις εξισώσεις αυτές μια κανονική μορφή, η οποία οδηγεί στον προσδιορισμό των ακρότατων τιμών. Τονίζεται ότι η μορφή των εξισώσεων είναι ανεξάρτητη της εκλογής των μεταβλητών.