ΕΠΙ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΕΓΚΑΡΣΙΑΣ ΣΥΣΤΟΛΗΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΛΑΣΤΟΠΛΑΣΤΙΚΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗΝ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ

ON THE VARIATION OF CONFRACTION RATIO IN THE ELASTOPLASTIC DOMAIN OF METALS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Θεοχάρης, Περικλής Σ.
  5. 1961
  6. 238-247
    • Is studied a differential method of mechanical contribution about the measurement of the material disfigurement by the use of two nexus, is given a formation of a general mathematical formula, which with are defined the components' disfigurements of the basic elements of the nexus.
    • Μελετάται διαφορική μέθοδος μηχανικής συμβολής για την μέτρηση παραμορφώσεων των υλικών με την χρησιμοποίηση των πλεγμάτων αναφοράς. Γίνεται διατύπωση γενικού μαθηματικού τύπου, με τον οποίο προσδιορίζονται οι συνιστώσες των παραμορφώσεων των βασικών στοιχείων των πλεγμάτων.