ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΙΣ ΒΙΒΛΙΟΥ

BOOK'S PRESENTATION (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Μπρατσιώτης Παναγιώτης
  5. 1961
  6. 103-106
    • Presentation of Alfred Muller-Armack's book, "Religion und Wirtschaft", Stuttgart 1959. Describes this task, which is composed from essays, published and not, of socialeconomic context. Himself characterizes it as an attempt of indication and of realization of the sources, which guarantee the unity of our life and spirit, in the time of the specific dirsupt of the sciencs and life.
    • Παρουσίαση του βιβλίου του Alfred Muller-Armack, Religion und Wirtschaft, Stuttgart 1959. Περιγράφει το έργο αυτό, το οποίο αποτελείται από εργασίες τόσο δημοσιευμένες όσο και ανέκδοτες, κοινωνιολογικοοικονομικού περιεχομένου. Ο ίδιος το χαρακτηρίζει ως προσπάθεια υποδείξεως και συνειδητοποιήσεως των πηγών, οι οποίες εγγυώνται την ενότητα της ζωής μας και του πνεύματος μας στην εποχή ειδικευτικής διασπάσεως της επιστήμης και της ζωής.