1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Trikkallinos I. K. | Τρικκαλινός, Ιωάννης (1888-1980)
  5. 1961
  6. 102-103
    • Notice of the President of the Academy of Athens, about the death of the academic Mr.Nikolaos Louvaris. Reports his biographic records, his philosophical work and his general activity.
    • Αναγγελία του Προέδρου της Ακαδημίας Αθηνών για το θάνατο του Ακαδημαϊκού κ.Νικολάου Λούβαρη. Αναφέρει τα βιογραφικά στοιχεία του, το φιλοσοφικό του έργο και την εν γένει δραστηριότητα του.