ΔΙΔΑΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1821

THE TEACHINGS FROM THE REVOLUTION OF 1821 (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Σταματάκος Ιωάννης
  5. 1961
  6. 81-101
    • Takes place a short retrospection of the revolution of 1821 and conclusions from the teachings of history. Is led to the fact that the Greeks, apart from the sudden changes, must be optimistic and have to continue to ultivate together spirit and soul, as well as maintaining the greek-christianic spirit.
    • Σημαντική αναδρομή στην επανάσταση του 1821 και συμπεράσματα από τα διδάγματα της ιστορίας. Καταλήγει στο ότι οι Έλληνες, παρόλες τις απρόσμενες αλλαγές, πρέπει να είναι αισιόδοξοι και να συνεχίζουν να καλλιεργούν παράλληλα πνεύμα και ψυχή, καθώς επίσης να διατηρήσουν το Ελληνοχριστιανικό πνεύμα.