1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Αγγλικά
  4. Γκλάβας Χρ.Β
  5. 1961
  6. 41-52
    • A study of the ability to define an initial curve when two systems of co-ordinates are given. These are analytical and geometrical equal and some number of maximum or minimum points with their co-ordinates. Moreover it is studied the ability to define two systems of co-ordinates that are able to produce a group of maximum and minimum points when an initial and some number maximum or minimum points are given.
    • Μελετάται η δυνατότητα προσδιορισμού μιας αρχικής καμπύλης, όταν δίδονται δύο συστήματα συντεταγμένων, τα οποία είναι αναλυτικά και γεωμετρικά ισοδύναμα, και κάποιος αριθμός μέγιστων ή ελάχιστων σημείων με τις συντεταγμένες τους. Επίσης μελετάται η συχνότητα προσδιορισμού δύο συστημάτων συντεταγμένων, που είναι ικανά να παράγουν μία ομάδα μεγίστων ή ελαχίστων σημείων, όταν δίδεται μια αρχική και κάποιος αριθμός μέγιστων ή ελάχιστων σημείων.