ΜΕΡΙΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΚΑΜΠΥΛΩΝ ΕΝ ΣΧΕΣΕΙ ΠΡΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΓΙΣΤΑ Ή ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΣΗΜΕΙΑ

SOME REMARKS ON GROUPS OF PLANE CURVES IN RELATION TO COORDINATE SYSTEMS AND TO THEIR MAXIMA OR MINIMA (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Αγγλικά
  4. Γκλάβας Χρ.Β
  5. 1961
  6. 41-52
    • A study of the ability to define an initial curve when two systems of co-ordinates are given. These are analytical and geometrical equal and some number of maximum or minimum points with their co-ordinates. Moreover it is studied the ability to define two systems of co-ordinates that are able to produce a group of maximum and minimum points when an initial and some number maximum or minimum points are given.
    • Μελετάται η δυνατότητα προσδιορισμού μιας αρχικής καμπύλης, όταν δίδονται δύο συστήματα συντεταγμένων, τα οποία είναι αναλυτικά και γεωμετρικά ισοδύναμα, και κάποιος αριθμός μέγιστων ή ελάχιστων σημείων με τις συντεταγμένες τους. Επίσης μελετάται η συχνότητα προσδιορισμού δύο συστημάτων συντεταγμένων, που είναι ικανά να παράγουν μία ομάδα μεγίστων ή ελαχίστων σημείων, όταν δίδεται μια αρχική και κάποιος αριθμός μέγιστων ή ελάχιστων σημείων.