ΑΝΑΛΥΣΙΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΟΥ ΦΡΟΥΝΤ (ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΒΑΘΟΥΣ)

ANALYSIS AND CRITIQUE OF FREUD'S THEORY (DEPTH'S PSYCHOLOGY) (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Θεοδωρακόπουλος, Ιωάννης Ν.
  5. 1974
  6. 175-191
    • Freud's theory (depth's psychology) is analyzed. According to the aforementioned theory the neurotic symptoms stem from one struggle between dismissed unpleasent experiences and the power that inhibits them. Furthermore, according to Freud the sexual urge of man is connected with his psychical life and all the moral or intellectual achievements of man are the conversion of the sex instinct to spirit. On the basis of this theroy, the psychical health and the equinimity of one person is dependent on his capacity to convert his primitive and impulsive instincts to noble purposes, so as to give them one healthy outlet. The method of psychanalysis has as a target a patient to realize his dismissed impulses in order to achieve their domination.
    • Αναλύεται η θεωρία του Φρόϋντ (ψυχολογία του βάθους) κατά την οποία τα νευρωτικά συμπτώματα πηγάζουν από μια πάλη μεταξύ αποδιωγμένων δυσάρεστων βιωμάτων και της δύναμης η οποία τα απωθεί. Κατά τον Φρόϋντ η γενετήσια ορμή του ανθρώπου είναι συνδεδεμένη με την ψυχική του ζωή, και όλα τα ηθικά ή πνευματικά επιτεύγματα του ανθρώπου είναι μετατροπή του ερωτικού ενστίκτου σε πνεύμα. Σύμφωνα με τη θεωρία αυτή, η ψυχική υγεία και ισορροπία ενός ατόμου εξαρτάται από την ικανότητά του να μετατρέπει τα πρωτόγονα και ορμέμφυτα ένστικτά του σε ανώτερους σκοπούς, ώστε να δώσει σε συτά μία υγιή διέξοδο. Η μέθοδος της ψυχανάλυσης έχει σαν στόχο να συνειδητοποιήσει ο ασθενής τις απωθημένες ορμές του ώστε να επιτύχει και την κυριαρχία τους.