1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Louros Nik. | Λούρος Ν Κ
  5. 1974
  6. 155-162
    • Report on the life and work of the Academician Vasilios Malamos. It is underlined that some happy coinsidences of his life like the heredity, the contribution of his family and his education, played an impotrant role to the evolution of his personality, which contributed to his rich scientific work. His huge scientific consignment, includes hundreds of publications. In Greece and abroad these publications opened him the gates of the Academy of Athens.
    • Αναφορά στην ζωή και το έργο του Ακαδημαϊκού Βασιλείου Μαλάμου. Επισημαίνεται ότι ευτυχείς συγκυρίες της ζωής του (η κληρονομικότητα, η συμβολή της οικογένειας του, η εκπαίδευση του) έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη της προσωπικότητας του, η οποία συνέβαλε στο πλούσιο επιστημονικό του έργο. Η τεράστια επιστημονική παρακαταθήκη του η οποία περιλαμβάνει εκατοντάδες δημοσιεύσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, του άνοιξαν τις πύλες της Ακαδημίας Αθηνών.