ΚΛΙΜΑΤΙΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΑΙ ΕΙΣ ΤΟ ΠΕΔΙΟΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΟΣΦΑΙΡΑΣ

TRENDS AND QUASI-BIENNIAL PULSES IN THE TEMPERATURE FIELD OF THE STRATOSPHERE (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Αγγλικά
  4. Ζερεφός, Χρήστος (1943-)
  5. 1974
  6. 349-353
    • The study deals with the variations in the width of that layer of the stratosphere contained between the isobaric surfaces 30 mb and 50 mb, to the whole north hemisphere and for the period 1957-1972. The analysis of the year by year variations in the width of that layer was confined in the hot months; June, July, August and September, when , as it is known the stratosphere is found in radiation balance (Hering,1967). The width of the layer of 30-50mb was considered as the most representatives for the mean temperature of that layer. It was found that the souther than 50oN widths, the mean temperature of the in question isobaric layer demostrates almost 2-year variations, commensurate with the 2-year variations of the Zonal wind in the tropical stratosphere which has not been interpreted so far towards their physical cause.
    • Εξητάσθησαν αι μεταβολαί του πάχους του στρώματος εκείνου της στρατόσφαιρας, του περιλαμβανομένου μεταξύ των ισοβαρικών επιφανειών 30mb και 50mb, εις ολόκληρον το βόρειον ημισφαίριον και δη κατά την περίοδο 1957-1972. Η ανάλυσις των από έτους εις έτος μεταβολών του πάχους του στρώματος τούτου περιωρίσθη εις τους θερμούς μήνας Ιούνιον, Ιούλιον, Αύγουστον και Σεπτέμβριον, ότε, ως γνωστόν, η στρατόσφαιρα ευρίσκεται εις ισορροπίαν ακτινοβολίας (Hering κ.α.1967). Το πάχος του στρώματος 30-50mb δέον όπως θεωρηθή ως αντιπροσωπευτικόν της μέσης θερμοκρασίας του στρώματος τούτου. Ευρέθη ότι στα νοτιότερα των 50οΝ πλάτη, η μέση θερμοκρασία του υπό μελέτη ισοβαρικού στρώματος επιδεικνύει σχεδόν διετείς κυμάνσεις, αναλόγους προς τας διετείς κυμάνσεις του ζωνικού ανέμου εις την τροπικήν στρατόσφαιραν, αίτινες δεν έχουσιν εισέτι ερμηνευθή ως προς την φυσικήν αυτών αιτίαν.